Bible kralická: Žalm 72

1. Šalomounovi. Bože, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu
královu,
2. Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti.
3. Hory přinesou pokoj lidu i pahrbkové v spravedlnosti.
4. Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí syny nuzného, násilníka pak
potře.
5. Báti se budou tebe, dokudž slunce a měsíc trvati bude, od národu až
do pronárodu.
6. Jako když sstupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové
skrápějící zemi:
7. Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a bude hojnost pokoje, dokud
měsíce stává.
8. Panovati bude od moře až k moři, a od řeky až do končin země.
9. Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých, a nepřátelé
jeho prach lízati budou.
10. Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a
Sabejští dary obětovati budou.
11. Nadto klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu
sloužiti budou.
12. Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá
spomocníka.
13. Smiluje se nad bídným a potřebným, a duše nuzných spasí.
14. Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť jest drahá krev
jejich před očima jeho.
15. Budeť dlouhověký, a dávati mu budou zlato Arabské, a ustavně za
něj se modliti, na každý den jemu dobrořečiti budou.
16. Když se vrže hrst obilí do země na vrchu hor, klátiti se budou
jako Libán klasové jeho, a kvésti budou měšťané jako byliny země.
17. Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce trvá, děditi bude jméno
jeho. A požehnání sobě dávajíce v něm všickni národové, budou ho
blahoslaviti.
18. Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýž sám činí divné věci,
19. A požehnané jméno slávy jeho na věky. Budiž také naplněna slávou
jeho všecka země, Amen i Amen.
20. Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.