Bible kralická: Žalm 73

1. Žalm Azafovi. Jistě žeť jest Bůh dobrý Izraelovi, těm, kteříž jsou
čistého srdce.
2. Ale nohy mé téměř se byly ušinuly, o málo, že by byli sklouzli
krokové moji,
3. Když jsem horlil proti bláznivým, vida štěstí nešlechetných.
4. Nebo nebývají vázáni až k smrti, ale zůstává v cele síla jejich.
5. V práci lidské nejsou, a s lidmi trestáni nebývají.
6. Protož otočeni jsou pýchou jako halží, a ukrutností jako rouchem
ozdobným přiodíni.
7. Vysedlo tukem oko jejich; majíce hojnost nad pomyšlení srdce,
8. Rozpustilí jsou, a mluví zlostně, o nátisku velmi pyšně mluví.
9. Stavějí proti nebi ústa svá, a jazyk jejich po zemi se vozí.
10. A protož na to přichází lid jeho, když se jim vody až do vrchu
nalívá,
11. Že říkají: Jakť má o tom věděti Bůh silný? Aneb zdaž jest to známé
Nejvyššímu?
12. Nebo aj, ti bezbožní jsouce, mají pokoj v světě, a dosahují zboží.
13. Nadarmo tedy v čistotě chovám srdce své, a v nevinnosti ruce své
umývám.
14. Poněvadž každý den trestán bývám, a kázeň přichází na mne každého
jitra.
15. Řeknu-li: Vypravovati budu věci takové, hle, rodina synů tvých dí,
že jsem jim křiv.
16. Chtěl jsem to rozumem vystihnouti, ale vidělo mi se pracno.
17. Až jsem všel do svatyní Boha silného, tu jsem srozuměl poslední
věci jejich.
18. Jistě že jsi je na místech plzkých postavil, a uvržeš je v
spustliny.
19. Aj, jakť přicházejí na spuštění jako v okamžení! Mizejí a hynou
hrůzami,
20. Jako snové tomu, kdož procítí; Pane, když je probudíš, obraz ten
jejich za nic položíš.
21. Když zhořklo srdce mé, a ledví má bodena byla,
22. Nesmyslný jsem byl, aniž jsem co znal, jako hovádko byl jsem před
tebou.
23. A však vždycky jsem byl s tebou, nebo jsi mne ujal za mou pravici.
24. Podlé rady své veď mne, a potom v slávu přijmeš mne.
25. Kohož bych měl na nebi? A mimo tebe v žádném líbosti nemám na
zemi.
26. Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého, a díl můj Bůh jest na
věky.
27. Nebo aj, ti, kteříž se vzdalují tebe, zahynou; vytínáš ty, kteříž
cizoloží odcházením od tebe.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.