Bible kralická: Žalm 74

1. Vyučující, Azafův. Proč, ó Bože, nás tak do konce zamítáš? Proč
roznícena jest prchlivost tvá proti stádci pastvy tvé?
2. Rozpomeň se na shromáždění své, jehož jsi od starodávna dobyl a
vykoupil, na proutek dědictví svého, na Sion horu tuto, na níž
přebýváš.
3. Přispějž k hrozným pustinám. Jak všecko pohubil nepřítel v svatyni!
4. Řvali nepřátelé tvoji u prostřed shromáždění tvých, a na znamení
toho zanechali množství korouhví svých.
5. Za hrdinu jmín byl ten, kterýž co nejvýše zdvihl sekeru, roubaje
vazbu dříví jeho.
6. A nyní již řezby jeho napořád sekerami a palicemi otloukají.
7. Uvrhli oheň do svatyně tvé, na zem zřítivše, poškvrnili příbytku
jména tvého.
8. Řekli v srdci svém: Vyhubme je napořád. Takž vypálili všecky stánky
Boha silného v zemi.
9. Znamení svých nevidíme, jižť není proroka, aniž jest mezi námi, kdo
by věděl, dokud to stane.
10. I dokudž, ó Bože, útržky činiti bude odpůrce? A nepřítel
ustavičně-liž rouhati se bude jménu tvému?
11. Proč zdržuješ ruku svou, a pravice své z lůna svého nevzneseš?
12. Však jsi ty, Bože, král můj od starodávna, působíš hojné spasení u
prostřed země.
13. Ty silou svou rozdělil jsi moře, a potřels hlavy draků u vodách.
14. Ty jsi potřel hlavu Leviatanovi, dal jsi jej za pokrm lidu na
poušti.
15. Ty jsi otevřel vrchoviště a potoky, ty jsi osušil i řeky prudké.
16. Tvůjť jest den, tvá jest také i noc, světlo i slunce ty jsi
učinil.
17. Ty jsi založil všecky končiny země, léto i zimy ty jsi sformoval.
18. Rozpomeniž se na to, že útržky činil ten odpůrce Hospodinu, a lid
bláznivý jak se jménu tvému rouhal.
19. Nevydávejž té zběři duše hrdličky své, na stádce chudých svých
nezapomínej se na věky.
20. Ohlédni se na smlouvu; nebo plní jsou i nejtmavější koutové země
peleší ukrutnosti.
21. Nechažť bídní neodcházejí s hanbou, chudý a nuzný ať chválí jméno
tvé.
22. Povstaniž, ó Bože, a veď při svou, rozpomeň se na pohanění,
kteréžť se děje od nesmyslných na každý den.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.