Bible kralická: Žalm 79

1. Žalm Azafovi. Bože, vtrhli pohané do dědictví tvého, poškvrnili
chrámu svatosti tvé, obrátili Jeruzalém v hromady.
2. Dali těla mrtvá služebníků tvých za pokrm ptákům nebeským, těla
svatých tvých šelmám zemským.
3. Vylili krev jejich jako vodu okolo Jeruzaléma, a nebyl, kdo by je
pochovával.
4. Vydáni jsme v pohanění sousedům našim, v posměch a žert těm, kteříž
jsou vůkol nás.
5. Až dokud, ó Hospodine? Na věky-liž se hněvati budeš, a hořeti bude
jako oheň horlení tvé?
6. Vylí hněv svůj na národy, kteříž tě neznají, a na království,
kteráž jména tvého nevzývají.
7. Neboť jsou sežrali Jákoba, a obydlí jeho v poustku obrátili.
8. Nezpomínejž nám dřevních nepravostí našich, rychle ať předejdou nás
milosrdenství tvá, neboť jsme velmi znuzeni.
9. Pomoz nám, ó Bože spasení našeho, pro slávu jména svého; vytrhni
nás, a buď milostiv hříchům našim pro jméno své.
10. Proč mají říkati pohané: Kdež jest Bůh jejich? Budiž znám mezi
pohany, před očima našima, skrze pomstu krve služebníků svých, kteráž
jest vylita.
11. Vstupiž před oblíčej tvůj lkání vězňů, a podlé velikosti síly své
zanechej ostatků k smrti oddaných.
12. A odplať sousedům našim sedmernásobně do lůna jejich za pohanění,
kteréž jsou tobě činili, ó Pane.
13. My pak, lid tvůj a ovce pastvy tvé, slaviti tě budeme na věky; od
národu do pronárodu vypravovati budeme chválu tvou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.