Bible kralická: Žalm 81

1. (81:1) Přednímu z kantorů na gittit, Azafovi. (81:2) Plésejte Bohu,
síle naší, prokřikujte Bohu Jákobovu.
2. (81:3) Vezměte žaltář, přidejte buben, harfu libou a loutnu.
3. (81:4) Trubte trubou na novměsíce, v uložený čas, v den slavnosti
naší.
4. (81:5) Nebo toť jest ustavení v Izraeli, řád Boha Jákobova.
5. (81:6) Na svědectví v Jozefovi vyzdvihl jej, když byl vyšel proti
zemi Egyptské, kdež jsme jazyk neznámý slýchati musili.
6. (81:7) Osvobodil jsem, dí Bůh, od břemene rameno jeho, a ruce jeho
nádob zednických zproštěny byly.
7. (81:8) V ssoužení tom, když jsi volal, vytrhl jsem tě, vyslyšel
jsem tě z skrýše hromu, zkušoval jsem tě při vodách sváru. Sélah.
8. (81:9) Řeklť jsem: Slyš, lide můj, a osvědčím se tobě, ó Izraeli,
budeš-li mne poslouchati,
9. (81:10) A nebude-li mezi vámi Boha jiného, a nebudeš-li se klaněti
bohu cizímu.
10. (81:11) Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země
Egyptské, otevři jen ústa svá, a naplnímť je.
11. (81:12) Ale neuposlechl lid můj hlasu mého, a Izrael nepřestal na
mně,
12. (81:13) A protož pustil jsem je v žádost srdce jejich, i chodili
po radách svých.
13. (81:14) Ó byť mne byl lid můj poslouchal, a Izrael po cestách mých
chodil,
14. (81:15) Tudíž bych já byl nepřátely jejich snížil, a na protivníky
jejich obrátil ruku svou.
15. (81:16) A ti, kteříž v nenávisti mají Hospodina, úlisně by se jim
poddávati musili, i byl by čas jejich až na věky.
16. (81:17) A krmil bych je byl jádrem pšenice, a medem z skály sytil
bych je.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.