Bible kralická: Žalm 83

1. (83:1) Píseň a žalm Azafův. (83:2) Bože, neodmlčujž se, nečiň se
neslyše, aniž se upokojuj, ó Bože silný.
2. (83:3) Nebo aj, nepřátelé tvoji se bouří, a ti, kteříž tě v
nenávisti mají, pozdvihují hlavy.
3. (83:4) Chytře tajné rady proti lidu tvému skládají, a radí se proti
těm, kteréž ty skrýváš,
4. (83:5) Říkajíce: Poďte, a vyhlaďme je, ať nejsou národem, tak aby
ani zpomínáno nebylo více jména Izraelova.
5. (83:6) Jednomyslněť se na tom spolu snesli, i smlouvou se proti
tobě zavázali,
6. (83:7) Stánkové Idumejští a Izmaelitští, Moábští a Agarenští,
7. (83:8) Gebálští a Ammonitští, a Amalechitští, Filistinští s
obyvateli Tyrskými.
8. (83:9) Ano i Assyrští spojili se s nimi, jsouce na ruku synům
Lotovým. Sélah.
9. (83:10) Učiniž jim jako Madianským, jako Zizarovi, a jako Jabínovi
při potoku Císon,
10. (83:11) Kteříž jsou do konce vyhlazeni v Endor, a učiněni hnůj
země.
11. (83:12) Nalož s nimi a s vůdci jejich jako s Gorébem, jako s
Zébem, jako s Zebahem, a jako s Salmunou, se všemi knížaty jejich.
12. (83:13) Neboť jsou řekli: Uvažme se dědičně v příbytky Boží.
13. (83:14) Můj Bože, učiň to, ať jsou jako chumelice, a jako stéblo
před větrem.
14. (83:15) Jakož oheň spaluje les, a jako plamen zapaluje hory,
15. (83:16) Tak ty je vichřicí svou stihej, a bouří svou ohrom je.
16. (83:17) Naplň tváře jejich zahanbením, tak aby hledali jména
tvého, Hospodine.
17. (83:18) Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a
zahynou.
18. (83:19) A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš Hospodin,
jsi nejvyšší nade vší zemí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.