Bible kralická: Žalm 84

1. (84:1) Přednímu z kantorů na gittit, synů Chóre, žalm. (84:2) Jak
jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů!
2. (84:3) Žádostiva jest a velice touží duše má po síňcích
Hospodinových; srdce mé, i tělo mé pléše k Bohu živému.
3. (84:4) Ano i ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v
němž by schránila mladé své, při oltářích tvých, Hospodine zástupů,
králi můj a Bože můj.
4. (84:5) Blahoslavení, kteříž přebývají v domě tvém, tiť tebe na věky
chváliti budou. Sélah.
5. (84:6) Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž
srdci jsou stezky kroků jejich,
6. (84:7) Ti, kteříž jdouce přes údolí moruší, za studnici jej sobě
pokládají, na něž i déšť požehnání přichází.
7. (84:8) Berou se houf za houfem, a ukazují se před Bohem na Sionu.
8. (84:9) Hospodine Bože zástupů, vyslyš modlitbu mou, pozoruj, ó Bože
Jákobův. Sélah.
9. (84:10) Pavézo naše, popatř, ó Bože, a viz tvář pomazaného svého.
10. (84:11) Nebo lepší jest den v síňcích tvých, než jinde tisíc;
zvolil jsem sobě raději u prahu seděti v domě Boha svého, nežli
přebývati v stáncích bezbožníků.
11. (84:12) Nebo Hospodin Bůh jest slunce a pavéza; tuť milosti i
slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti.
12. (84:13) Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, kterýž naději
skládá v tobě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.