Bible kralická: Žalm 85

1. (85:1) Přednímu z kantorů, synů Chóre, žalm. (85:2) Laskavěs se,
Hospodine, někdy ukazoval k zemi své, přivedls zase z vězení Jákoba.
2. (85:3) Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích
jejich. Sélah.
3. (85:4) Zdržels všecken hněv svůj, odvrátils od zůřivosti prchlivost
svou.
4. (85:5) Navratiž se zase k nám, ó Bože spasení našeho, a učiň přítrž
hněvu svému proti nám.
5. (85:6) Zdaliž na věky hněvati se budeš na nás? A protáhneš zůřivost
svou od národu do pronárodu?
6. (85:7) Zdaliž ty obrátě se, neobživíš nás, tak aby se lid tvůj
veselil v tobě?
7. (85:8) Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej
nám.
8. (85:9) Ale poslechnu, co říká Bůh ten silný, Hospodin. Jistě žeť
mluví pokoj k lidu svému, a k svatým svým, než aby se nenavracovali
zase k bláznovství.
9. (85:10) Zajisté žeť jest blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení
jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší.
10. (85:11) Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a
pokoj dadí sobě políbení.
11. (85:12) Víra z země pučiti se bude, a spravedlnost s nebe
vyhlédati.
12. (85:13) Dáť také Hospodin i časné dobré, tak že země naše vydá
úrody své.
13. (85:14) Způsobí to, aby spravedlnost před ním šla, když obrátí k
cestě nohy své.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.