Bible kralická: Žalm 86

1. Modlitba Davidova. Nakloň, Hospodine, ucha svého, a vyslyš mne,
neboť jsem chudý a nuzný.
2. Ostříhejž duše mé, neboť jsem ten, jehož miluješ; zachovej
služebníka svého, ty Bože můj, v tobě naději majícího.
3. Smiluj se nade mnou, Hospodine, k toběť zajisté každého dne volám.
4. Potěš duše služebníka svého, neboť k tobě, ó Pane, duše své
pozdvihuji.
5. Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství
ke všechněm, kteříž tě vzývají.
6. Slyš, Hospodine, modlitbu mou, a pozoruj hlasu žádostí mých.
7. V den ssoužení svého vzývám tě, nebo mne vyslýcháš.
8. Neníť žádného tobě podobného mezi bohy, ó Pane, a není takových
skutků, jako jsou tvoji.
9. Všickni národové, kteréž jsi učinil, přicházejíce, skláněti se
budou před tebou, Pane, a ctíti jméno tvé.
10. Nebo jsi ty veliký, a činíš divné věci, ty jsi Bůh sám.
11. Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé; ustav
srdce mé v bázni jména svého.
12. I budu tě oslavovati, Pane Bože můj, z celého srdce svého a ctíti
jméno tvé na věky,
13. Poněvadž milosrdenství tvé veliké jest nade mnou, a vytrhls duši
mou z jámy nejhlubší.
14. Ó Bože, povstaliť jsou pyšní proti mně, a rota násilníků hledají
bezživotí mého, ti, kteříž tě sobě nepředstavují.
15. Ale ty Pane, Bože silný, lítostivý a milostivý, shovívající a
hojný v milosrdenství, i pravdomluvný,
16. Vzhlédniž na mne, a smiluj se nade mnou, obdař silou svou
služebníka svého, a zachovávej syna děvky své.
17. Prokaž ke mně znamení dobrotivosti, tak aby vidouce to ti, kteříž
mne nenávidí, zahanbeni byli, že jsi ty mi, Hospodine, spomohl, a mne
potěšil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.