Bible kralická: Žalm 9

1. (9:1) Přednímu zpěváku na al mutlabben, žalm Davidův. (9:2)
Oslavovati tě budu, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovati budu
všecky divné skutky tvé.
2. (9:3) Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy zpívati budu jménu
tvému, ó Nejvyšší,
3. (9:4) Proto že nepřátelé moji jsou nazpět obráceni, že klesli, a
zahynuli od tváři tvé.
4. (9:5) Nebo jsi vyvedl soud můj a při mou, posadils se na stolici
soudce spravedlivý.
5. (9:6) Ohromil jsi národy, zatratils bezbožníka, jméno jejich
vyhladil jsi na věčné věky.
6. (9:7) Ó nepříteli, již-li jsou dokonány zhouby tvé na věky? Již-li
jsi města podvrátil? Zahynula památka jejich s nimi.
7. (9:8) Ale Hospodin na věky kraluje, připravil k soudu trůn svůj.
8. (9:9) Onť soudí sám okršlek v spravedlnosti, a výpověd činí národům
v pravosti.
9. (9:10) Hospodin zajisté jest útočiště chudého, útočiště v čas
ssoužení.
10. (9:11) I budou v tebe doufati, kteříž znají jméno tvé; nebo
neopouštíš hledajících tě, Hospodine.
11. (9:12) Žalmy zpívejte Hospodinu, přebývajícímu na Sionu, zvěstujte
mezi národy skutky jeho.
12. (9:13) Nebo on vyhledává krve, rozpomíná se na ni, aniž se
zapomíná na křik utištěných.
13. (9:14) Smiluj se nade mnou, Hospodine, viz ssoužení mé od těch,
kteříž mne nenávidí, ty, kterýž mne vyzdvihuješ z bran smrti,
14. (9:15) Abych vypravoval všecky chvály tvé v branách dcery Sionské,
a veselil se v spasení tvém.
15. (9:16) Pohříženiť jsou národové v jámě, kterouž udělali; v osídle,
kteréž polékli, uvázla noha jejich.
16. (9:17) Přišelť jest v známost Hospodin, pomstu učiniv; v díle
rukou svých zapletl se bezbožník. Higgaion Sélah.
17. (9:18) Obráceni buďte bezbožníci do pekla, všickni národové,
kteříž se zapomínají nad Bohem.
18. (9:19) Neboť nebude dán chudý u věčné zapomenutí; očekávání
ssoužených nezahyneť na věky.
19. (9:20) Povstaniž, Hospodine, ať se nesilí člověk; národové buďte
souzeni před tebou.
20. (9:21) Pusť na ně strach, ó Hospodine, ať tomu porozumějí
národové, že smrtelní jsou. Sélah.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.