Bible kralická: Žalm 90

1. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Pane, ty jsi býval příbytek náš od
národu do pronárodu.
2. Prvé, než hory stvořeny byly, nežlis sformoval zemi, a okršlek
světa, ano hned od věků a až na věky, ty jsi Bůh silný.
3. Ty přivodíš člověka na to, aby setřín byl, říkaje: Navraťtež se
zase, synové lidští.
4. Nebo by tisíc let přetrval, jest to před očima tvýma jako den
včerejší, a bdění noční.
5. Povodní zachvacuješ je; jsou sen, a jako bylina hned v jitře
pomíjející.
6. Toho jitra, kteréhož vykvetne, mění se, u večer pak jsuc podťata,
usychá.
7. Ale my hyneme od hněvu tvého, a prchlivostí tvou jsme zděšeni.
8. Nebo jsi položil nepravosti naše před sebe, a tajnosti naše na
světlo oblíčeje svého.
9. Pročež všickni dnové naši v náhle přebíhají pro tvé rozhněvání; k
skončení let svých docházíme jako řeč.
10. Všech dnů let našich jest let sedmdesáte, aneb jest-li kdo
silnějšího přirození, osmdesát let, a i to, což nejzdárnějšího v nich,
jest práce a bída, a když to pomine, tožť ihned rychle zaletíme.
11. Ale kdo jest, ješto by znal přísnost hněvu tvého, a ostýchal se
zůřivosti tvé?
12. Naučiž nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce.
13. Navrať se zase, Hospodine, až dokud prodléváš? Mějž lítost nad
služebníky svými.
14. Nasyť nás hned v jitře svým milosrdenstvím, tak abychom
prozpěvovati, a veseliti se mohli po všecky dny naše.
15. Obveseliž nás podlé dnů, v nichž jsi nás ssužoval, a let, v nichž
jsme okoušeli zlého.
16. Budiž zřejmé při služebnících tvých dílo tvé, a okrasa tvá při
synech jejich.
17. Budiž nám přítomná i ochotnost Hospodina Boha našeho, a díla rukou
našich potvrď mezi námi, díla, pravím, rukou našich potvrď.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.