Bible kralická: Žalm 96

1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.
2. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni
spasení jeho.
3. Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.
4. Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky
bohy.
5. Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa
učinil.
6. Sláva a důstojnost před ním, síla i okrasa v svatyni jeho.
7. Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.
8. Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do
síňcí jeho.
9. Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíčeje jeho
všecka země.
10. Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn
bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.
11. Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.
12. Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví
lesní,
13. Před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil
zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě
své.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.