Bible kralická: Žalm 97

1. Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství.
2. Oblak a mrákota jest vůkol něho, spravedlnost a soud základ trůnu
jeho.
3. Oheň předchází jej, a zapaluje vůkol nepřátely jeho.
4. Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání jeho; to viduc země, děsí
se.
5. Hory jako vosk rozplývají se před oblíčejem Hospodina, před
oblíčejem Panovníka vší země.
6. Nebesa vypravují o jeho spravedlnosti, a slávu jeho spatřují
všickni národové.
7. Zastyďte se všickni, kteříž sloužíte rytinám, kteříž se chlubíte
modlami; sklánějte se před ním všickni bohové.
8. To uslyše Sion, rozveselí se, a zpléší dcery Judské z příčiny soudů
tvých, Hospodine.
9. Nebo ty, Hospodine, jsi nejvyšší na vší zemi, a velice jsi vyvýšený
nade všecky bohy.
10. Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého
jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.
11. Světlo vsáto jest spravedlivým, a radost těm, kteříž jsou upřímého
srdce.
12. Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti
jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.