Bible kralická: Žalm 99

1. Hospodin kraluje, užasněte se národové; sedí nad cherubíny, pohniž
se země.
2. Hospodin na Sionu veliký, a vyvýšený jest nade všecky lidi.
3. Oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, nebo svaté jest.
4. Moc zajisté králova miluje soud; ty jsi ustanovil práva, soud a
spravedlnost v Jákobovi ty konáš.
5. Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se u podnoží noh jeho,
svatýť jest.
6. Mojžíš a Aron mezi kněžími jeho, a Samuel mezi vzývajícími jméno
jeho; volávali k Hospodinu, a on je vyslýchal.
7. V sloupu oblakovém mluvíval k nim; kteřížto když ostříhali
svědectví jeho, i ustanovení jim vydal.
8. Hospodine Bože náš, tys je vyslýchal, Bože, bývals jim milostiv, i
když jsi je trestal pro výstupky jejich.
9. Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se na hoře svaté jeho;
neboť jest svatý Hospodin Bůh náš.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.