Jidášovo Evangelium – Kapitola 3

Evangelium podle Jidáše (Judy) Iškariotského
podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil:
Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica

JIDÁŠ VYPRÁVÍ O SVÉM VIDĚNÍ A JEŽÍŠ ODPOVÍDA

Jidáš řekl:
Mistře, protože jsi poslouchal ostatní, vyslyš ted’
také mě, nebot’ já měl také velké vidění.
Když to Ježíš zaslechl, zasmál se řekl mu:
Ty třináctý duchu,
proč to stále znovu zkoušíš? Mluv, ale já to s tebou vydržím
Jidáš mu řekl:
V mém vidění jsem spatřil sebe sama, jak mě
12 žáků kamenuje a pronásleduje. Dostal jsem se na místo, kde […]
po Tobě. Spatřil jsem dům […] a moje oči nemohly pochopit jeho
velikost. Byl obklopen lidmi velkého pokolení a jeho střecha byla
vytvořena loubím a uvnitř bylo množství lidu [2 řádky chybí] řekli:

Mistře, spoj mě s těmito lidmi.
5Ježíš odpověděl a řekl:

Jidáši, tvá hvězda tě zavedla do omylu.
A pokračoval:

Zádný smrtelník není hoden, aby vstoupil do to-
hoto domu, který jsi spatřil, nebot’ toto místo je určeno pro světce.
Zde nepanuje ani slunce ani měsíc ani den (čas), avšak světci zde
přebývají věčně v Království věčnosti se svatými anděly. Hle, zjevil
jsem ti tajemství Království a poučil tě o omylu hvězd a […] poslal
to […] dvanácti aionům.

JIDAS SE PTÁ NA SVŮJ OSUD

Jidáš se zeptal:

Mistře, je možné, že mé símě je ovládáno
Vládci (archonty)?
Ježíš mu odpověděl a řekl:

Pohled, já [2 řádky chybí], avšak
ty se budeš třást, až spatříš Království a všechny jeho obyvatele!
Když to slyšel, Jidáš se ho zeptal:

K čemu je dobré, že jsem
toto všechno přijal a že jsi mě vybral z tohoto pokolení?
Ježíš odpověděl a řekl:

Staneš se třináctým a budeš proklet
příštími generacemi – a přijdeš, abys nad nimi panoval. Až přijdou
poslední dny, proklejí tvé povýšení mezi světce.

JEŽÍŠ UČÍ JIDÁŠE O PODSTATĚ SVĚTA

DUCH A VEČNOST
Ježíš řekl:

Pojd’, abych tě mohl poučit o tajemstvích, která
dosud žádný člověk neslyšel. Nebot’ věz, že existuje velké nekonečné
Království, jehož rozsah nespatřil nikdy ani žádný z andělů, ve
kterém přebývá velký nespatřitelný Duch, kterého nikdy neviděl
žádný z andělů, a jehož dosud nepochopila žádná myšlenka srdce
ani Ho dosud nikdy nenazvali jménem.
A objevil se světelný mrak a řekl:

Stvoř anděla coby mého
služebníka!A z onoho světelného mraku se zjevil velkolepý anděl,
který ozářil božskou Nesmrtelnost. Skrze něj povstali z dalšího
mraku světla čtyři další andělé, kteří se stali strážci Toho nebeského
Věčného. Věčný pravil:

At’ povstane […] a vznikl […]A stvořil
první souhvězdí, aby mu vládl.
6A dále řekl:

Stvoř anděly, aby mu sloužili!, a tu se zjevilo
nespočetné množství andělů.
A dále řekl:

Stvoř osvícený svět!, a on byl stvořen. A stvořil
druhé souhvězdí, aby mu vládl spolu s nespočetnými houfy andělů,
kteří mu nabízeli své služby. Tímto způsobem stvořil také další
osvětlené světy a nechal je nad nimi panovat a stvořil pro ně také
nespočetné zástupy andělů, aby jim pomáhaly.
ADAMAS A SOUHVEZD í
Adamas byl v prvním mraku světla, které dosud nespatřil žádný z andělů mezi nimi všemi, ani ten, kterého nazývají

bůh. On
[…] obraz […] a podle postavy tohoto anděla. Dal povstat nepodplatitelnému pokolení Setha […] dvanáct […] dvaačtyřicet […]. Dal
povstat 72 souhvězdím a v každém neposkvrnitelnému rodu podle
vůle Ducha. 72 souhvězdí dalo vzniknout 362 souhvězdím, kde vládl
nezkažený rod podle vůle Ducha, tak aby jejich počet činil pět na
jednoho. Dvanáct světů dvanácti souhvězdí vytvořilo základnu pro
svého Otce se šesti nebesy pro každý svět, takže existuje 72 nebí
pro 72 souhvězdí a pro každé z nich pět urovní, což činí dohromady
360 nebes […]. Jim byla svěřena do rukou moc a velké vojsko andělů
bez počtu kvůli slávě a uctě, a také potom nedotknutelní duchové
kvůli slávě a uctě všech světů a nebes a urovní.
SVET, CHAOS A PODSV ETí
A celé toto množství je nazýváno světem zániku, na rozdíl od
Otce se 72 souhvězdími a 72 světy, kteří jsou s Tím Věčným. V
něm se objevil první Clověk se svými nezničitelnými (tj. věčnými)
silami. A aion, který vznikl spolu s tímto nezničitelným (lidským)
rodem, aion, ve kterém existuje mrak vědění a andělů, se nazývá
[…].
Potom (Vládce) řekl:

Vytvoř 12 andělů, aby ovládali chaos a
spodní svět!
A hle, z mraku se zjevil anděl, z jehož tváře šlehaly plameny a
jehož zrod byl pošpiněn krví. Jeho jméno bylo

Nebro, což znamená

Buřič, jiní ho nazývají Jaldabaoth (

Syn Chaosu). Jiný
7anděl, Saklas, vystoupil rovněž z tohoto mraku. Nebro stvořil šest
andělů, právě tak jako Saklas, aby jim sloužili, a ti stvořili 12 andělů
na nebesích, od kterých každý z nich obdržel část nebes.

VLÁDCI A ANDĚLÉ
12 vládců přikázalo 12 andělům:

At’ každý z vás [chybí 1 řádka]
Rod andělů: První je Seth, který je nazývaný Kristus, druhý
je Harmathoth, který […], třetí je Galila, čtvrtý je Yobel, pátý je
Adonaios.
Těchto pět vládne spodnímu světu a především nad chaosem.

STVOŘENÍ ČLOVĚKA
Pak řekl Saklas svým andělům:

Vytvořme člověka podle formy
a podle obrazu (tj. horního Clověka – Adamase).
Vytvořili Adama a jeho ženu Evu, která je v mraku nazývána
Zivot. Skrze toto jméno hledají všechny pokolení člověka (?) a
každé nazývá ženu tímto jménem. [chybí řádka] A Vládce řekl Adamovi :

Budeš dlouho živ – ty a tvoje děti.
JIDÁŠ SE PTÁ NA OSUD ADAMA A LIDSTVA
Jidáš se zeptal Ježíše:

Je velký čas, ve kterém bude žít toto
lidské pokolení?
Ježíš řekl:

Proč se divíš, že Adam a jeho rod žil na místě, kde
obdržel své království a dlouhověkost se svým Vládcem?
Jidáš řekl Ježíšovi:

Může duch člověka zahynout?
Ježíš řekl:

To je důvod, proč bůh poručil Michaelovi, aby dal
lidem jejich ducha (života) jako půjčku, aby mu mohli sloužit, avšak
Ten Vznešený přikázal Gabrielovi, aby velkému pokolení, které nad
sebou nemá žádného Vládce, dopřál ducha a duši jako dar.[chybí
jedna řádka]

JEŽÍS PROMLOUVÁ K JIDÁŠI A OSTATNÍM O ZNIČENÍ ZLA
[…] světlo [2 řádky chybí]

.. a nech ducha, který v tobě sídlí,
v tomto těle uprostřed generací andělů.Avšak bůh způsobil, že
Adamovi a těm, kteří byli s ním, bylo dáno vědění, tak aby Vládci
chaosu a spodního světa nad ním nemohli vládnout.
Jidáš se zeptal Ježíše:

Co tedy učiní toto pokolení?
Ježíš řekl:

Vpravdě vám říkám, pro každého z nich se dokončí
jejich spojenost s hvězdami. Až Saklas ukončí jim určený čas, zjeví
se jejich první hvězda s pokoleními a oni naplní (dokončí) to, co
slíbili. Pak budou v mém jménu konat zločiny a zabíjet své děti a
budou [chybí 5 řádek] v mém jménu a bude […] tvá hvězda nad
třináctým aionem.
Potom se Ježíš zasmál.
Jidáš se zeptal:

Mistře, proč se nám vysmíváš?
Ježíš odpověděl:

Nesměji se vám, nýbrž omylu hvězd (planet),
protože těchto šest hvězd (planet) se otáčí stále dokola v boji se
svými pěti nepřáteli a ti všichni budou spolu s tvory, kterým dávají
povstat, umírat.

JEŽÍŠ PROMLOUVÁ O POKŘTĚNÝCH A O ZRADĚ JIDÁŠOVĚ

Jidáš se zeptal Ježíše:

Hled’, co budou konat ti, kteří byli
pokřtěni v tvém jménu?
Ježíš řekl:

Vpravdě, říkám ti, tento křest v mém jménu [chybí
9 řádků] Vpravdě, říkám ti, Jidáši, ti, kteří přinášejí oběti Saklasovi
[…] bůh [3 řádky chybí] všechno zlo. Avšak ty je všechny překonáš.
Pro tebe bude obětovat ten člověk, který mě obléká.
Již byla pozvednuta hlásná trouba, tvůj hněv se rozhořel, tvá
hvězda se objevila zářící a tvé srdce […]
9[chybí 2 řádky] Vládce, nebot’ bude zničen. A pak bude pový-
šeno velké pokolení Adamovo nad nebesa, zemi a anděly, nebot’ ono
pokolení, které pochází z království Nesmrtelnosti, existuje věčně.
Hled’, tobě bylo všechno řečeno. Pozdvihni svůj obličej vzhůru a
pohled’ na mrak a světlo v něm a na hvězdy, které ho obklopují.
Hvězda, která je na jejich pouti vede, je tvojí hvězdou.
Jidáš pozvedl oči a spatřil zářící mrak a vstoupil do něj.
Ti, kteří stáli na zemi, slyšeli hlas, který vycházel z mraku a
říkal […] vznešené pokolení [5 řádků chybí]

Příspěvek byl publikován v rubrice Jidášovo Evangelium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.