Satanská Bible – KNIHA SATANOVA

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
I.
1. V této vyprahlé divočině oceli a kamene pozvedám svůj hlas, byste slyšeli. Volám k východu i
k západu. Na sever i na jih dávám znamení,jež ohlašuje: smrt slabochům, blahobyt silným!
2. Otevřete oči, byste pozřeli, ó lidé prohnilých-myslí a slyšte, vy milióny svedené na
nesprávnou cestu!
3. Neboť vystupuji, abych zpochybnil moudrost světa; podrobně prozkoumal „zákony“ lidské i
„Boží“.
4. Žádám zdůvodnění vašeho zlatého pravidla chování (tj. nečiň druhému, co nechceš, aby jiní
tobě činili, pozn. překl.) a ptám se na všechna proč a proto vašeho desatera.
5. Neskláním se před žádnou z vašich tištěných model. Ten, který v desateru přikazuje ne, je
mým smrtelným nepřítelem!
6. Omočím ukazovák ve vodnaté krvi vašeho šíleného nemohoucího spasitele a napíšu nad jeho
trny zdrásané obočí: PRAVÝ kníže zla – král otroků!
7. Žádná otřepaná lež pro mně nemůže být pravdou; žádné svazující dogma neochromí mé
pero.
8. Odpoutám se od všech konvencí, které nevedou k úspěchu a štěstí zde na Zemi.
9. V tvrdém výpadu pozvednu korouhev silných!
10. Popatřím do skelného oka vašeho hrůzostrašného Jehovy a vytahám ho za vousy; pozvednu
širočinu a rozpoltím mu lebku vyžranou červy!
11. Odstřelím úděsné myšlenky filozoficky obílených hrobů a s trpkým hněvem se budu smát!
II.
1. Popatřte na krucifix, (lat. = to, co je upevněno na kříži, tj. spodobnění Krista, pozn. překl.) co
symbolizuje? Ztělesnění ubohosti a neschopnosti, visící na kříži.
2. Zkoumám vše a pochybuji o všem. Stojím před rozpadávajícími se přikrášlenými fasádami
vašich nejnadutějších morálních dogmat a napíšu na ně písmem spalujícího pohrdání a
výsměchu: Hle! Toť vše jen podvod a klam!
3. Shromážděte se kol mne, Ó vy, kteří vzdorujete smrti, a Zem sama bude navždy vaše, abyste
ji měli v držení.
4. Příliš dlouho směla mrtvá ruka zneplodňovat živoucí myšlení!
5. Příliš dlouho bylo falešnými proroky zaměňováno správné a špatné, dobro a zlo!
6. Žádná víra nesmí být přijímána na základě božské autority. O náboženstvích je nutno
pochybovat. Žádné mravní dogma nesmí být považováno za daně – žádný standard či měřítko
nesmí být zbožněny. Mravní zásady samy o sobě nejsou posvátné. Stejně jako dřevěné modly v
dávných dobách jsou i ony výtvorem lidských rukou. Co člověk stvořil, může také zničit!
7. Ten, kdož váhá uvěřit všemu, je obdařen značnou inteligencí, neboť víra v jeden falešný
princip je počátkem vší pošetilosti.
8. Hlavním úkolem nové doby je vždy vyzdvihnout ty, kteří vymezí její svobody a povedou ji k
hmotnému úspěchu – kteří servou řezavé zámky a i řetězy mrtvého zvyku, jež vždy brání
zdravému vývoji. Teorie a myšlenky, které mohly pro naše předky znamenat život, naději a
svobodu, mohou dnes pro nás představovat zkázu, otroctví a hanbu!
9. S měnícím se životním prostředím nezůstává žádný lidský ideál jistý!
10. Kdykoli si lež zbuduje trůn, nechť je bez lítosti a žalu napadána, neboť pod vládou falše se
nemůže nikomu dařit dobře.
11. Nechť jsou tradiční sofismata svržena z trůnu, vykořeněna, spálena a zničena, neboť
představují trvalou hrozbu veškeré nefalšované ušlechtilosti myšlení a jednání!
12. Prokáže-li se u kterékoliv údajné pravdy, že není ničím, než pouhou báchorkou, nechť je
bez dlouhých cirátů uvržena v nejzazší temnotu, mezi mrtvé bohy, mrtvé říše, mrtvé filozofie a
další zbytečnou veteš a haraburdí!
13. Nejnebezpečnější ze všech lží, které kdy byly dosaženy na trůn, je posvěcená, privilegovaná
lež – lež, o níž každý věří, že je vzorem pravdy. Je plodnou matkou všech dalších všeobecně
rozšířených omylů a falešných představ. Je to strom pošetilosti s hlavou hydry a tisícem
kořenů. Je společenskou rakovinou!14
14. Lež, o které se ví, že je lží, je již zpola vymýcena, ale lež, kterou i inteligentní lidé přijímají
jako skutečnost, – lež, která byla malému dítěti vštípena v matčině klíně, je nebezpečnější než
plíživá morová rána a daleko hůř se s ní bojuje!
15. Všeobecně rozšířené lži byly vždy nejmocnějším nepřítelem osobní svobody jednotlivce.
Existuje pouze jediný možný přístup: vyříznout je, až k samému jádru, jako rakovinné nádory.
Vymýtit je, aby se nemohly dále šířit. Zničit je, jinak zničí ony nás!
III.
1. Miluj svého bližního bylo vyhlášeno za nejvyšší zákon, ale jaká moc tak rozhodla? Na jaké
logicky zdůvodněné autoritě se zakládá evangelium lásky? Proč bych neměl nenávidět své
nepřátele – kdybych je miloval, nevydával bych se jim na milost?
2. Je přirozené, aby si nepřátelé činili dobro – a CO JE VLASTNĚ DOBRO?
3. Může rozeřvaná a zkrvavěná oběť milovat krví zbrocené tesáky, které ji rvou, úd po údu?
4. Nejsme jeden jako druhý díky svým instinktům dravá zvířata? Pokud by lidé přestali požírat
jeden druhého, mohli by dál žít?
5. Nejsou chtíč a pohlavní touha pouze pravdivějším výrazem k popsání lásky, pokud se
vztahuje k zachování rodu? Není láska podbízivého Písma svatého pouhým eufemismem pro
sexuální aktivitu; nebo snad velký učitel oslavoval eunuchy?
6. Milujte své nepřátele, a čiňte dobro těm, kteří Vás nenávidí a využívají – není to
opovrženíhodná filozofie kokršpaněla, který se lísá, když ho nakopnete?
7. Nenáviďte své nepřátele celým srdcem, a jestliže vás někdo udeří do tváře, PRÁSKNĚTE ho
přes druhou! Zbijte ho po hnátech a bedrech, neboť sebezáchova je nejvyšším zákonem!
8. Ten, kdo nastaví druhou tvář, je zbabělý pes!
9. Oplácejte ránu ranou, pohrdání pohrdáním, odsouzení odsouzením a k tomu štědře přidané
úroky z úroků. Oko za oko, zub za zub, vždy čtyrnásobně, stonásobně! Staňte se pro svého
protivníka zosobněním hrůzy, a až vám půjde z cesty, bude o něco moudřejší a bude mít o čem
přemítat. Tak si získáte respekt mezi všemi stavy a váš duch – váš nesmrtelný duch – bude žít,
ne v nějakém nedosažitelném ráji, ale v hlavách a tělech těch,jejichž respekt jste si získali.
IV.
1. Život je velká radost – smrt velké odříkání. Proto si užijte života co nejvíce – TEĎ HNED!
2. Neexistuje žádné zářivé nebe věčné blaženosti ani žádné peklo, kde by se smažili hříšníci.
Náš den útrap je právě teď! Právě teď je náš den radosti! Pravě teď máme příležitost! Zvolte si
tento den, tuto hodinu, neboť žádný spasitel neexistuje!
3. Rci svému vlastnímu srdci: Jsem sám sobě spasitelem.
4. Postav se do cesty těm, kteří tě pronásledují. Nechť jsou ti, kteří pracují na tvé zkáze,
uvrženi do zmatku a hanby. Nech je být, jak plevy před smrští, a když padnou, raduj se z
vlastního vykoupení.
5. Všechny tvé kosti pak hrdě řeknou, Kdo se mi vyrovná? Nebyl jsem snad příliš mocným
sokem svým nepřátelům? Neosvobodil jsem se SÁM, vlastním rozumem a tělem?
V.
1. Blahoslaveni silní. neboť jejich bude Země – prokleti slabí, neboť se jim dostane jha!
2. Blahoslaveni mocní, neboť oni budou chováni v úctě mezi lidmi – prokleti slabí, neboť budou
vyhlazeni!
3. Blahoslaveni troufalí, neboť oni budou pany světa – prokleti pokorní, neboť budou ušlapáni
pod rozeklanými kopyty!
4. Blahoslaveni vítězní, neboť vítězství je základem práva – prokleti porazení, neboť budou
provždy otroky!
5. Blahoslaveni ti, kteří vládnou železnou rukou, neboť slabí před nimi prchnou – prokleti
chudí duchem, neboť bude na ně pliváno!
6. Blahoslaveni ti, kteří se vzpírají smrti, neboť jejich dny na Zemi budou dlouhé – prokleti ti,
kteří vzhlížejí k plnějšímu životu v záhrobí, neboť se ztratí mezi mnohými!
7. Blahoslaveni ti, kteří ničí falešnou naději, neboť oni jsou pravými Mesiáši – prokleti ti, kteří
se klaní Bohu, neboť budou ostříháni jako ovce!

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.