Satanská Bible – SATANSKÝ RITUÁL

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
A. VĚCI, KTERÉ JE TŘEBA VĚDĚT, NEŽ PŘISTOUPÍTE K RITUÁLU:
1. Osoba konající rituál stojí během obřadu čelem k oltáři a symbolu Bafometa, s výjimkou
situací, jež vyžadují jiné pozice.
2. Oltář by měl být pokud možno proti západní zdi.
3. U rituálů prováděných jednou osobou není třeba role kněze. Pokud se na obřadu podílí více
než jedná osoba, jeden z účastníků musí vystupovat jako kněz. Při soukromém rituálu se
vykonavatel řídí pokyny pro kněze.
4. Když osoba vystupující jako kněz pronese slova šemhamforaš a Sláva Satanovi! ostatní
účastníci je opakují. Po sborovém opakování Sláva Satanovi! se vždy ozve gong.
5. Mluvení (s výjimkou vlastního obřadu) a kouření je po počátečním zvonění zakázáno. Konec
obřadu opět ohlašuje zvon.
6. Kniha Belialova obsahuje základy satanské magie a rituálu. Než se pokusíte o rituály
popsané v Knize Leviathanově, je bezpodmínečně nutné, abyste přečetli a pochopili celou knihu
Belialovu. Pokud jste tak neučinili, nemůžete od následujících třinácti kroků očekávat
sebemenší úspěch.
B. TŘINÁCT KROKŮ
(Viz Pomůcky užívané při satanském rituálu, kde naleznete podrobnější pokyny)
1. Oblékněte si rituální oděv.
2. Shromážděte pomůcky, potřebné k obřadu; zažehněte svíce a zhasnete všechny venkovní
světelné zdroje; nalevo a napravo od oltáře umístěte podle pokynů pergameny.
3. Pokud za oltář slouží žena, zaujme své místo – hlavou k jihu, nohama k severu.
4. Vyzváněním zvonu očistěte ovzduší.
5. Nyní kněz nahlas čte Vzývám Satana a Pekelná jména, uvedená dále (viz Kniha
Leviathanova). Účastníci opakují po knězi jednotlivá Pekelná jména.
6. Napijte se z kalicha.
7. Kněz se otáčí proti směru hodinových ručiček a ukazuje mečem na všechny světové strany a
vyvolává jednotlivá Knížata pekel: Satana z jihu, Lucifera z východu, Beliala ze severu a
Leviathana ze západu.
8. Proveďte žehnání falem (pokud ho používáte).
9. Kněz čte nahlas příslušnou invokaci pro daný obřad: Smyslnosti, Soucitu nebo Destrukce
(viz. Kniha Leviathanova).
10. V případě soukromého rituálu je tento krok mimořádně důležitý. O samotě lze vyjádřit i
nejtajnější tužby, takže při přehrávání, slovním vyjadřování či zobrazování svých přání byste se
v žádném případě neměli držet zpátky. Právě při tomto kroku se črtá, balí a odesílá k příjemci
váš návod.
(A)
JAK PŘIVOLAT PARTNERA K UKOJENÍ CHTÍČE NEBO NAVODIT SEXUÁLNĚ
USPOKOJIVOU SITUACI
Opusťte oltář a přesuňte se na místo, ať už v téže místnosti či v jiné, které je příhodnější k
provedení konkrétního rituálu. Pak ve své fantazii vytvořte co možná nejvěrnější model situace,
po které toužíte. Nezapomeňte, že máte k dispozici pět smyslů, a proto své snění neomezujte
najeden. Tyto pomůcky lze použít jednotlivě či v různých kombinacích:
a.) grafické znázorňování představ (kresba, malba, atd.).
b.) písemné zachycení představ (povídky, hry, popisy vašich přání a jejich případný výsledek).
c.) přehrání touhy ve scénce či dramatické hříčce, kdy s pomocí různých pomůcek k zesílení
představivosti zachytíte buďto sami sebe nebo předmět vaší touhy (přenos).
d.) libovolné vůně, vztahující se ke kýžené osobě nebo situaci.
e.) libovolné zvuky či doplňující hluky, vyvolávající výraznou představu.
V této fázi rituálu by mělo dojít k výraznému sexuálnímu vzrušení. Po vyvolání dostatečně
silných představ by měl nastat co možná nejintenzivnější orgasmus jako vyvrcholení tohoto58
kroku. Lze ho dosáhnout libovolnými masturbačními či autoerotickými prostředky. Po dosažení
orgasmu se vraťte k oltáři, a pokračujte krokem 11, popsaným na straně 107.
(B)
JAK ZAJISTIT POMOC NEBO ÚSPĚCH OSOBĚ, S KTEROU SYMPATIZUJEME ČI
SOUCÍTÍME (VČETNĚ VÁS SAMOTNÝCH)
Zůstaňte v těsné blízkosti oltáře a představte si co možná nejpřesněji Osobu, jíž chcete pomoci
(případně pociťujte hlubokou sebelítost). Vyjádřete své přání vlastními slovy. Jsou-li vaše city
skutečné upřímné, budete přitom přelévat slzy, jimž byste se neměli bránit. Po tomto citovém
cvičení pokračujte krokem 11, strana 107.
(C)
JAK DOSÁHNOUT ZNIČENÍ NEPŘÍTELE
Zůstaňte poblíž oltáře, pokud ovšem vám představy nepřicházejí lépe na nějakém jiném místě.
Jako například v blízkosti oběti. Vytvořte obraz oběti a pak se ho snažte libovolným způsobem
zničit. Lze to provést takto:
a.) zapichováním špendlíků nebo hřebů do figurky, představující vaši oběť; panenka může být
hadrová, z vosku, z rostlinného materiálu atd.
b.) grafickým znázorněním způsobu zničení oběti; kresba, malba, atd.
c.) živým literárním popisem neodvratného konce oběti.
d.) podrobnou samomluvou, zaměřenou na vybranou oběť, popisující její muka a záhubu.
e.) zohavením, poraněním, způsobením bolesti či nemoci spodobnění oběti, za použití dalších
libovolných prostředků nebo pomůcek.
Tento krok obřadu by se měl pojit s intenzivní, vypočítanou nenávistí a pohrdáním; neměli
byste se pokoušet zastavit děj, dokud se čaroděj následkem výdeje energie zcela nevyčerpá. Pak
přejděte ke kroku 11.
11 a.) Jsou-li požadavky v písemné podobě, kněz je přečte nahlas, načež je spálí v plameni
rituální svíce. Po každém přání se opakuje zvolání šemhamforaš a Sláva Satanovi!
11 b.) Pokud jsou přání formulována ústně, účastníci je jeden po druhém sdělí knězi. Ten pak
opakuje žádost vlastními slovy, která jsou pro něj emočně nejvzrušivější. Po každé prosbě se
opakuje zvolání šemhamforaš a Sláva Satanovi!
12 Kněz přečte příslušný Enošský klíč, na důkaz, že jsou účastní či oddáni silám pekel.
13 Zvon ohlásí opětovné znečištění ovzduší. Kněz pak pronese slova DOKONÁNO JEST.
KONEC RITUÁLU
C. POMŮCKY, UŽÍVANÉ PŘI SATANSKÉM RITUÁLU
ODĚV
Mužští účastníci nosí černý oděv. Hávy mohou být buď s kápí nebo čapkou, a pokud účastník
chce, mohou zakrývat i tvář. To má umožnit vyjádření různých emocí výrazem obličeje bez
jakýchkoliv ohledů.
Zároveň to omezuje odvádění pozornosti na někoho jiného. Ženské účastnice nosí oděvy, které
jsou sexuálně vzrušující, starší ženy mohou být v černém. Všichni mají amulety s pečetí
Bafometovou nebo tradiční Satanův pentagram.
Muži oblékají rituální oděv před vstupem do obřadní síně, a mají ho na sobě po celý obřad.
Rituální oděv lze u mužů nahradit jakýmkoli černým oblečením.
Černá je zvolena proto, že symbolizuje pekelné mocnosti. Ženy mají sexuálně přitažlivé
oblečení, aby vyvolávaly u mužských účastníků vzrušení, a tím zvýšily produkci adrenalinu
nebo bioelektrické energie, což zajisti lepší účinek obřadu.
OLTÁŘ
Nejstarší oltáře byly z masa a krve; přirozené lidské pudy a záliby byly základem, na němž
stavěla všechna náboženství. Pozdější náboženství, která prohlásila přirozené lidské sklony za
hříšné, udělala ze živých oltářů kamenné desky a hromady kovu.
Satanismus je spíše náboženstvím těla než ducha, proto je při satanských obřadech užíván
oltář tvořený lidským tělem. Oltář má sloužit jako ústřední bod, k němuž se během obřadu
upíná veškerá pozornost. Při satanském rituálu je užívána nahá žena, protože její přirozeností
je pasivní přijímání a zároveň představuje matku Zemi.59
Při některých rituálech může být nahota ženy sloužící za oltář nepraktická, může tedy být
oblečena nebo částečně zakryta. Pokud provádí rituál žena, není třeba, aby další žena sloužila
za oltář. Pokud oltář netvoří žena, další pomůcky používané při rituálu se mohou položit na
zvýšený podstavec, na němž by jinak ležela. Pro velké skupinové obřady lze zkonstruovat
speciální oltář, přibližně 13 O až 160 cm vysoký a 180 až 200 cm dlouhý, na který si žena
lehne. Není-li to možné nebo při soukromých obřadech, lze použít jakoukoli vyvýšenou
podložku. Pokud slouží za oltář žena,další pomůcky lze umístit na stůl v dosahu kněze.
SYMBOL BAFOMETA
Symbol Bafometa užívali templáři jako znázornění Satana. Během doby nesl různá jména,
například Kozel z Mendesu, Kozel tisícera mládí, Černý kozel, Jidášský kozel, a zřejmě
nejpříhodněji, Kozel – Obětní beránek.
Bafomet představuje síly pekel, spojené s pohlavní plodností kozla. Ve své čisté podobě
zachycuje pentagram lidskou postavu v pěticípé hvězdě – tři vrcholy nahoře, dva směřující dolů
– která symbolizují duchovní založení člověka. V satanismu se pentagram také užívá, ale jelikož
satanismus představuje tělesné pudy člověka, čili protiklad duchovní stránky, užívá se
převrácený – tím dokonale odpovídá hlavě kozla. Rohy, představující dualitu, jsou vzdorně
vystrčené kupředu, další tři cípy směřující dolů symbolizují popření sv. trojice. Hebrejské znaky
ve vnějším kruhu symbolu pocházejí z magického učení Kabaly, dávají slovo Leviathan, had z
vodní propasti ztotožňovaný se Satanem. Tyto znaky odpovídají pěti vrcholům obrácené hvězdy.
Symbol Bafometa je umístěn na zdi nad oltářem.
SVÍCE
Svíce užívané při satanském rituálu představují Luciferovo světlo; Lucifer je nositelem světla,
osvícení, živého plamene, planoucí touhy a plamenů pekelných.
Při satanském rituálu by se měly používat pouze černé a bílé svíce. Nikdy neužívejte víc než
jednu bílou svíci, černých můžete mít, kolik je třeba k osvětlení obřadní síně. Nalevo od oltáře
má stát alespoň jedna černá svíce, představující síly temnot a cestu nectnosti. Další černé svíce
jsou umístěny, kde je potřeba osvětlení. Jedna bílá svíčka stojí napravo od oltáře a představuje
pokrytectví bílých čarodějů a příznivců cesty ctnosti. Žádný další zdroj světla není přípustný.
Černé svíce slouží k tomu, aby účastníci rituálu dosáhli úspěchu a moci, jejich plameny mají
strávit pergameny, na nichž jsou napsána požehnání, požadovaná účastníky. Bílá svíce slouží
ke zničení nepřátel. Pergameny, na nichž jsou napsány kletby, se pálí v plameni bílé svíce.
ZVON
Jeho výrazný zvuk má oznamovat začátek a konec rituálu. Kněz devětkrát zazvoní, obrací se
přitom proti směru hodinových ručiček a vysílá zvuk zvonu do čtyř světových stran. Zvonění na
začátku rituálu má pročistit ovzduší od všech vnějších zvuků; na konci zvýrazňuje rituální
proces a zároveň slouží jako znečištění, označující konec.
Zvuk zvonu má být spíše hlasitý a pronikavý, ne měkký a cinkavý.
KALICH
Cíše nebo kalich představuje v satanském rituálu kalich extáze. V ideálním případě by měl být
ze stříbra, ale pokud není k dispozici stříbrný,, lze použít jakýkoli, z kovu, skla či kameniny –
jen ne ze zlata. Zlato bylo vždy spojováno s řádnými náboženstvími a královstvím nebeským.
ELIXÍR
Povzbudivá tekutina čili Elixír života používaný pohany byl křesťanskou vírou popliván a stalo
se z něj posvátné mešní víno.
Mok, který původně pili pohané při svých rituálech, měl uvolnit a zvýraznit emoce účastníků
obřadu. Satanismus neobětuje svého boha, jako to dělají ostatní náboženství. Satanista
nepraktikuje takovou formu symbolického kanibalismu, mešní víno, používané křesťany, vrací
jeho původnímu účelu – stimulování emocí, potřebných k satanskému rituálu. Není nutno
užívat víno – hodí se libovolný nápoj lahodící patru, který zároveň povzbuzuje.
Elixír života se má pít z Kalichu extáze, jak bylo naznačeno výše, a to hned po vzývání Satana.60
MEČ
Meč moci je symbolem agresivní síly a slouží jako prodloužení a posílení paže, jíž kněz
gestikuluje a ukazuje. Podobný účel má kouzelný prut, užívaný v jiných formách magického
rituálu.
Při Vzývání Satana kněz ukazuje mečem na symbol Bafometa. Je také používán, jak je popsáno
v Krocích rituálu, při vyvolávání čtyř Pekelných knížat. Když kněz přečte přání či žádost
probodne špicí meče pergamen, na němž jsou napsány. Napíchnutý pergamen je potom vydán
plameni svíce. Kněz naslouchá žádostem dalších účastníků, opakuje je a vkládá meč na jejich
hlavy (jako při tradičním pasování rytířů).
Pro soukromé rituály, kdy nelze získat meč, postačí dlouhý nůž, hůlka nebo podobný předmět.
FALUS
Falus je pohanským symbolem plodnosti a představuje plození, mužnost a agresi. Je to další
atribut, který byl rouhavě zneužit, aby se hodil do křesťanských obřadů zatížených pocitem
viny. Církevní kropáč, či kropítko se svěcenou vodou, (latinsky aspergillum) používaný katolíky,
je pokrytecká verze falu – vskutku pěkná proměna obyčejného penisu!
Jeden z pomocníků drží falus oběma rukama a dvakrát jím potřese směrem ke všem hlavním
světovým stranám jako požehnání domu.
Lze použít libovolný falický symbol. Pokud není žádný k dispozici, je možné vymodelovat ho ze
sádry, dřeva, vosku, hlíny, apod. Falus je nutný pouze při organizovaných skupinových
rituálech.
GONG
Gong je používán k přivolání temných sil. Vždy, když účastníci opakují po knězi sláva Satanovi,
zazní gong. Je nutný pouze při organizovaných skupinových rituálech. Vzhledem k lepšímu
zvuku je vhodnější koncertní gong, ale pokud není k dispozici, lze použít jakýkoli gong s plným,
sytým zvukem.
PERGAMEN
Pergamen je užíván proto, že jeho organické vlastnosti jsou slučitelné s přírodními živly. V
souladu se satanským pohledem na oběť by měl být vyroben z kůže ovce, zabité z nutnosti
kvůli masu. Žádné zvíře by nemělo být zabito jen kvůli satanskému rituálu. Pokud není k
dispozici prodávaný pergamen, vyrobený z již zabité ovce, postačí obyčejný papír.
Pergamen je prostředek, umožňující, aby psané poselství či žádost byly stráveny plamenem
svíce a vyslány do éteru. Požadavek je napsán na pergamenu nebo na papíru, nahlas přečten
knězem a pak spálen v plameni černé nebo bílé svíce – podle povahy prosby. Před započetím
rituálu se kletby položí vpravo od kněze, kouzla a požehnání vlevo.

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.