Satanská Bible – TEORIE A PRAXE SATANSKÉ MAGIE

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
(Definice a cíle)
Definice magie, používaná v této knize zní; Změny situací či jevu v souladu s naším přáním, jež
by při užití běžně přijímaných metod zůstaly nezměněny. Tím nepochybně vzniká značný
prostor pro osobní interpretaci. Někdo možná namítne, že tyto návody a procedury nejsou
ničím jiným než aplikovanou psychologií či vědeckým faktem, oděnými do magické terminologie
– dokud v textu nenarazí na pasáž, jež se nezakládá na žádných známých vědeckých faktech.
Právě z tohoto důvodu jsme se nesnažili omezovat uváděné výklady zavedenou nomenklaturou.
Magie není nikdy vědecky zcela vysvětlitelná, zato veda byla v určitých obdobích za magii
považována.
Mezi bílou a černou magií není žádný rozdíl kromě nafoukaného pokrytectví, morální nadutosti
poznamenané pocitem viny a faktu, že bílý magik klame sám sebe. V klasické náboženské
tradici je bílá magie provozována s altruistickými, dobrými úmysly. Černá magie naopak slouží
k obohacování, zvětšování osobní moci a ke zlým účelům. Nikdo na Zemi se ještě nevěnoval
studiu okultismu, metafyziky, jógy a dalších dobrých koncepcí, aniž by tím sledoval uspokojení
vlastního ega a získání osobní moci. Někteří lidé proste raději nosí žíněné košile, a jiní dávají
přednost sametu či hedvábí. Co přináší jednomu rozkoš, znamená pro druhého bolest, a totéž
platil pro dobro a zlo. Každý adept čarodějnictví je přesvědčen, že on jedná správně.
V rámci magie rozeznáváme dvě kategorie: rituální neboli obřadní, a nerituální čili
manipulativní. Rituální magie spočívá v provádění formálního obřadu, který se alespoň
částečně odehrává na místě zvlášť k tomu určeném a ve stanovenou dobu. Jejím hlavním
účelem je získat adrenální energii, která by se jinak ztratila, a další emočně vyvolanou energii a
přeměnit je v dynamicky přenosnou sílu. Nejde o intelektuální, nýbrž o čistě emoční akt.
Jakákoliv intelektuální aktivita musí proběhnout před obřadem, nikoli při něm. Tento druh
magie je někdy označován jako VETŠÍ MAGIE.
Nerituální čili manipulativní magie, zvaná též MENŠÍ MAGIE jsou vlastně triky, prováděné s
pomocí různých nástrojů a připravených situací, které mohou při šikovné manipulaci vyvolat
změnu v souladu s naši vůlí. V dřívějších dobách se této magii říkalo kouzla, cáry a uhranutí.
Většina obětí čarodějnických procesu vůbec nebyly čarodějnice. Často se jednalo o potrhlé
staré ženy, které byly buďto senilní nebo se vymykaly konvencím. Dalšími obětmi bývaly
výjimečně přitažlivé ženy, které odmítaly nabídky mocných mužů. Skutečné čarodějnice stály
před tribunálem nebo na popravišti jen zřídka, jelikož byly zběhlé v umění svádět, takže
dokázaly okouzlit muže a zachránit .si život. Většina pravých čarodějnic spala s inkvizitory. Zde
je třeba hledat původ výrazu osobní kouzlo. Základním kapitálem moderní čarodějnice je
schopnost okouzlit či využít svého půvabu. Slovo fascinace má také okultní původ, vztahovalo
se totiž k uhranutí. Upoutat něčí pohled, jinými slovy fascinovat, okouzlit, znamenalo uhranout
dotyčného a přivolat na něj pohromu. Ženu, která dokázala okouzlovat muže, proto považovali
za čarodějnici.
Schopnost účinně využívat POHLEDU je nedílnou součástí vzdělání adepta čarodějnictví.
Abyste mohli někým manipuloval, musíte být schopni nejdříve upoutat jeho pozornost a udržet
si ji. Existují tri metody, jak toho dosáhnout: využití sexu, sentimentu nebo podivnosti,
propadne jejich kombinace. Čarodějnice musí být k sobe poctivá a rozhodnout sama, do které
kategorie nejspíše patří. První kategorie, sex, je zcela evidentní. Jde-li o půvabnou nebo
sexuálně přitažlivou ženu, mela by udělat vše, aby byla co nejsvůdnější. Sex používá jako svůj
nejsilnější nástroj. Jakmile upoutala sexuální přitažlivostí mužovu pozornost, muže si s ním
dělat, co chce. Druhou kategorií je sentiment. Sem patří většinou starší ženy. Lze do ní zařadit i
čarodějnice typu paní kuchařinka, která bydlí v malé chaloupce a lidé ji považují za mírně
potrhlou. Děti jsou obvykle očarovány její fantazií a mladí lidé ji vyhledávají, neboť od ní
očekávají moudré rady. Díky své nevinnosti dokáží děti vidět její magické schopnosti. Tím, že se
přizpůsobí představě o milé paní ze sousedství, muže mást lidi, aby dosáhla svých cílu. Do třetí
kategorie spadá vše, co se týká podivnosti. Hodí se pro ženu, která vypadá divně nebo
strašidelně. Když dokáže svého zjevu využít, muže snadno manipulovat lidi, kteří se bojí, co by
jim asi udělala, kdyby nevyhověli jejím přáním.
Mnoho žen lze zařadit do více než jedné z těchto kategorií. Například mladá dívka, která vypadá
svěže a nevinně a současně je hodně sexy, spojuje sex se sentimentem. Nebo typ femme fatale,
který kombinuje sexappeal s temnými podtóny, používá sex a podivnost. Každá čarodějnice
musí posoudit své přednosti a rozhodnout, do které kategorie patří, a tyto přednosti pak musí
patřičně využít.
Aby se z muže stal úspěšný čaroděj, musí se také zařadit do správné kategorie. Pohledný či
sexuálně přitažlivý muž samozřejmě patři do první kategorie zvané sex. Kategorie druhá,
sentiment se hodí pro staršího muže, který muže vypadat jako skřítek nebo lesní čaroděj.
Hodný starý dědoušek (často starý zvrhlík!) také patří do této kategorie. Třetí typ představuje
muž, jehož zjev budí dojem čehosi zlověstně temného či přímo ďábelského. Každý z těchto
mužů bude užívat své schopnosti očarovat víceméně obdobně, jak bylo uvedeno v případe žen.
Vizuální metaforika používaná k vyvolání emočních reakcí je samozřejmě nejdůležitějším
nástrojem menší magie. Každý, kdo je dost hloupý, aby tvrdil, že vzhled nehraje žádnou rolí se
velice mýlí. Přitažlivý vzhled není sice bezpodmínečně nutný, ale vyhraněnou osobnost mít
musíte!
Dalším důležitým manipulačním faktorem v menší magii je pach. Vzpomeňte si, zvířata se bojí
všeho, co nemá žádný pach, a jsou nedůvěřivá! I když můžeme jakožto lidé mnoho soudu
založených na čichu vědomě odmítat nebo zlehčovat, jsme stejně jako čtyrnohá zvířata tímto
smyslem motivováni. Jste-li muž a chcete-li okouzlit nějakou ženu, nechte přirozené pachy
vašeho těla, aby prostoupily vaše bezprostřední okolí, budou působit jako živočišný kontrast k
rouchu společenské zdvořilosti, do něhož se odíváte.
Jste-li ženou a toužíte-li svést nějaké muže, nebojte se, že byste se ho mohla dotknout tím, že
jste nevydrbala šťávy a vůně svého těla nebo že ono místo mezi vašimi stehny není suché a
sterilní. Tyto přirozené pachy patří k sexuálně stimulačním prostředkům, které nám ve své
magické moudrosti dala příroda.
Mezi citová stimulans radíme vůně, které vyvolávají příjemné vzpomínky a nostalgii. Chcete-li
okouzlit muže pres žaludek, začíná to vnímáním vůní při vaření! Citový typ čarodějnice zjistí, že
toto kouzlo patří k nejužitečnějším. V této souvislosti snad není hrubostí zmínit se o případu
muže, který chtěl kdysi okouzlit jednu mladou ženu. Ztratila v dětství domov a jeho radosti.
Shodou okolností byla jejím domovem rybářská vesnice. Protože se onen muž vyznal v
praktikách menší magie, chytře si vsunul do kapsy u kalhot makrelu, a sklidil žen, jakou jinak
přináší jen velká láska.

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.