Tajemství osudu

Osud je pralátkou života, složen ze všech skutků, obrazů, slov a myšlenek utváří podstatu toho, kým jsme za života, v zásadě na tom co jsme ve víře požily, neboť požít znamená uvěřit a konat dle této víry. Nepožít pak neuvěřit a konat dle víry jiné, byť by podobné, ale vlastní.
Projekcí osudu je nám to čemu jsme uvěřili a v přítomném čase a vykonali z toho, co nám bylo podáno, nebo jsme sami kázali, či již věříme v místech, kde čas není.
Vždy máme, právo odmítnout podávaný pohár, neb nejsme povinni z cizího poháru pít.
Hybateli osudu jsou nám informace v různých podobách, jako jsou například kázání, zprávy, promluvy a soudy jak v čase budoucím tak v minulosti, neb čas tu není.
Oním svobodným rozhodnutím je nám hlas srdce, které se mnohdy ohýbá pod tíhou argumentů svého okolí, čímž je manipulováno a nešťastné neb ztrácí svobodu, což je peklo.
Nenechat se vtáhnout do pekla, pak znamená být pevnější ve víře a věřit citům vlastním nežli cizím, nepít co nám káží, není li to v souladu s naším srdcem, byť bychom nezradili sami sebe a neocitli se na scestí, nedodržení slibů a smluv.
V čase přicházejí změny, proto i zprvu výhodné smlouvy je možno vypovědět bez udání důvodu. Dodržování slibů, však tříbí charakter a je ctností.
Všechna přání jsou vyslyšena, je to zákon přitažlivosti, který to umožňuje, kde na jedné straně stojí poptávka a na straně druhé nabídka, střetajíc se ve skutku každého splněného přání a snu.
Neuchytí li se přání a není li zobecněno místem a časem je, vždy se začlení mezi nabídku a poptávku jako jejich spojnice, která je onou magickou energii, jenž se realizuje na základě zákonů přitažlivosti, právě tam kde nabídka a poptávka existují, místo, čas, pořadí, opakování se tímto nevylučuje, když někomu sdělím jaké přání mám ať již se splnilo či doposud nikoliv může si jej přát také jak pro sebe tak pro vás čímž posílí energii vloženou do přání, protože v množství je síla.
Buďte, však obezřetní komu toto přání sdělujete, musíte si být jisti, že energie vložená bude mít logickou podstatu pozitivní. Bude v dobrém duchu. Nejlepší jsou přání intuitivní, vytušená a nevyslovená.
Mlčeti zlato mluviti stříbro. Kdy na jedné straně hledáme poptávky, na druhé jsme sami nabídkou, kde odměnou „ziskem“ je ona energie, která vzniká při splněném přání, jenž nebylo vysloveno. Úžas, blaženost, láska a štěstí mají opravdu omlazující účinek a jsou pramenem mládí jak pro tělo, tak pro duši.
Vytvoření nabídky, je cestou uvědomění si odpovědi na otázku, to by potřebovalo?
I když je to jeho nejmenší forma milosrdenství a daru, je přesto úžasné jej zažívat znovu a znovu.
Zázrakem je zde projevení milosrdenství a lásky, každým opakováním oživujeme tyto dary, pro které má každý z nás místo v srdci, jen je třeba cvičit, cvičit a cvičit.
Úžasem vám pak bude zjištění, že mládnete. Kdo komu jak, tomu taky tak. Ke všemu je třeba se umět postavit, „Oko za oko, zub za zub“
V případě pekla pak, on po mě kamenem já po něm chlebem. Všechno je dialog a rozmluvou na téma nabídky a poptávky s cílem hledání harmonie, uspokojení potřeb obou stran, uskutečnění je pak dosáhnutím dohody.
Proto existují různé druhy smluv, které nás drží v osudu, tak jak jsme si je ustanovili. V zásadě pak čtyři druhy smluv, smlouva se samým sebou, jejíž porušení je nejbolestivější, neb platí nezraď sám sebe. V odpuštění si, obrácení v pravdu a nápravě v pokoře pak nalezneme lék od této bolesti, mnohdy dříve než nastane, čemuž se říká přemýšlení.
V upřímném srdci má však bůh větší zalíbení, neb nám umožňuje dokázat si, v čem jsme pochybili a zažít pokání, avšak ne vždy je to myšleno v dobrém duchu, zlořádi a posmívači živí se z neštěstí druhých byť by se dopouštěli svévole, což je peklo, které stvořily. Smlouva mezi ty a já, tedy já k ty a ty k já, smlouva mezi, já a Bohem, tedy já k Bohu a Bůh ke mě a smlouva Boží, jenž nám byla dána darem, ta je mezi vším tvorstvem Bohem k nám. Boží smlouva vznikla z prostoty a podstaty prostoty Boha živého. Příkladem Boží smlouvy je dar života, jenž je bez podmínek, v čemž nám byla dána možnost volby a jejímž účelem a podstatou je život sám. Což je v obecnosti ve prospěch boha živého, neb je sám životem, jímž dal a darem v jedné smlouvě.
Dá se rovněž říci, že se protiklady přitahují, jimiž jsou strany nabízejících a poptávajících. Je třeba jít tomu štěstíčku trochu naproti a mnohdy dopomoci vzniku nabídky i poptávky, skutky vše urychlíte a dáte běhu událostí rychlejší rytmus.
Jsou li přání globální a obecné, jsou pak pojidlem pro nabídky a poptávky všudy přítomné, přání míru a lásky.
Každé přání, je možné posílit dodáním energie, jež spočívá v době trvání myšlenky, skutků a jejím udržení v absolutnu, udržením snu jako nevysloveného přání. Zvýšením intenzity pak přivoláváme buď obecné, nebo konkrétní nabídky a poptávky, častěji a silněji.
Láska je silnější než nenávist a hněv. Potřebujeme li vystoupit ze špatné reality, je třeba se vždy obrátit v myšlení k lásce a přivolávat si jiné nám příjemné situace, které milujeme.
Ony špatné pak sami pominou v místa nabídky a poptávky, neb již nejsou, kde jsem já.
Očištění světa či života od zla, pak znamená vymýcení všech špatných nabídek a poptávek v přáních našich i druhých, což je prostorem pro realizaci lásky v jakékoliv její podobě.
Vždy co milujeme je k nám přitahováno silněji a co nesnášíme rychleji odpuzeno, neb zlu jsme se láskou vyhnuli, tím že jsme láskou, naplnili svůj čas.
Všechny informace k nám putují, napříč časem a prostorem, z času minulého, budoucího i přítomného.
Realizují se pak v sekvenci mezi umíráním a rozením, vždy v zásadě na tom zda v našem přítomném čase a místě rovněž existuje nabídka i poptávka, na straně já i ty, či pouze já, chceme li si přání splnit sami, například tvořením.
Děje se tak vždy dle našeho rozhodnutí pod tíhou argumentů vnitřních i vnějších. Těm vnitřním věř, těm vnějším naslouchej, ale buď připraven i přijímat i dávat, nenechat se uvést v pokušení a správně se rozhodnout, byť bys nebyl vtažen do cizích pekel.
Intenzitu energie vložené do přání, jenž je bohu modlitbou, zvýšíme buď skutky, což je nejvyšší možná forma energie, opakováním myšlenky a jinými prostředky. Přání je pak přitahováno o to intenzivněji, čím více životní energie do něj vložíme.
Příkladů zvyšování intenzity, onoho pomyslného šlápnutí na plyn, existuje mnoho.
Jedním ze základních je představa či zhmotnění myšlenky v podobě fotografie, obrázku, malby, náčrtu, poznámky nebo jiné mnemotechnické pomůcky, která nám ono přání připomíná. Jako bychom neustále bušily bohu vrata s každým pohledem, vyslovíme k bohu  přání, které v opakování nabývá intenzity neb obraz je za tisíc slov.
Buďte přesní, přejte cíleně, konkrétně a vaše stezky budou napřímeny ze své podstaty vašeho já. Kdo sám druhým dopřeje, ten jistě dočká se, že bude dopřáno i jemu.
Ač dává a neočekává, stejně jednou nalezne podobného, kterémuž napověděla láska k bližnímu, že stejného se mu dostalo. V tomto jsou si bližní. Miluj bližního svého tak jako sám sebe a vždy se ti dostane lásky.
Matouš 7:- „7 Neustále proste, a bude vám dáno; neustále hledejte, a naleznete; neustále klepejte, a bude vám otevřeno.
8 Každý totiž, kdo prosí, dostává a každý, kdo hledá, nalézá a každému, kdo klepe, bude otevřeno.
9 Kdo je vskutku mezi vámi takový, kterého jeho syn prosí o chléb – přece mu nepodá kámen?
10 Nebo ho snad poprosí o rybu – přece mu nepodá hada?
11 Jestliže tedy vy, ačkoli jste ničemní, umíte dávat dobré dary svým dětem, oč více váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo jej prosí!“
Vaše činy jsou zárodkem osudu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ukázky z knihy Tvá víra tě uzdraví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.