Pro obnovení a uzákonění práva zvířete

Já bych nemohl lhát sám sobě, jsem z masa a kostí a proto mám právo požívat všechny práva zvířete, které jsou v souladu s ústavním právem.
Mám právo se bránit cítím li se ohrožen, kýmkoliv. Nikdo ani výkonná moc státu nemá právo si násilím vynucovat poslušnost neučinil li jsem škody na
úctě, životu nebo majetku jedince. Mám právo vidět, slyšet, cítit, vonět, smrdět, čichat, volně se pohybovat vyjma soukromých statků, které obývá jiné zvíře.
Mám právo být špinavý i čistý, upravený i neupravený aniž bych tím ohrozil své zdraví, neb se utužuji jako zvíře a nikdo mě nemá právo soudit,
ani se nade mě povyšovat z pocitu superiority nebo nadřazenosti. Nikdo nemá právo si násilím usurpovat nárok na mou přítomnost.
Mám právo cítit se a vonět, být ošacen dle toho jak myslím a dle mých možností. Nemám li na šat vlastní, nikdo nemá právo mě soudit za mou nahotu
neb jak jsem na svět přišel, tak z něj také odejdu, nemám se za co stydět, jsem jaký jsem. Nikdo nemá právo si vynucovat násilím mé ošacení,
neb pohoršuje li ho má nahota dívat se nemusí. Mám právo složit hlavu a uložit se ke spánku všude tam,
kde mi to nezakazuje soukromé vlastnictví a nikdo nemá právo mě z tohoto místa vyhostit.
Mám právo sedět, hodovat, přebývat, pracovat, žít všude tam kde mi to nezakazuje soukromé vlastnictví.
Činí li si někdo nárok na místo mého noclehu, mám právo se dělit vyjma míst soukromého vlastnictví, chráněného zákonem.
Mám právo darovat šat, jídlo i prostředky, duševní vlastnictví do výše nutných nákladů k přežití a funkčnosti jedince nebo všeho společenství,
aniž bych tento dar aniž by musel přiznávat dárce i obdarovaný, proto se zříkám úlevy na dani ve prospěch anonymity obou stran.
Mám právo zemřít, rozhodl li jsem se a nikdo nemá právo mi v tom bránit, neb nejsem ničím majetkem. Mám právo žádat, žebrat, žadonit, prosit,
plakat, radovat se kdykoliv se mi chce, nebo mám potřebu ukojit city a potřeby nutné k přežití a nikdo nemá právo mě zato soudit.
Mám právo lovit a sbírat vše co je k jídlu vyjma míst soukromého majetku a nikdo nemá právo mě soudit, předně pak sbírat co zbylo po sklizni, žni.
Mám právo hospodařit na území státu vyjma soukromého majetku aniž bych si tím usurpoval nárok na pozemky a nemovitosti, právem bezzemce.
Mám právo odklidit polom i spadlé klestí abych tím uchránil les a životy, těch jenž v něm přebývají.
Mám právo vyčistit pramen, řeku a dbát, dožadovat se čistoty vody abychom všichni i jako zvířata měli možnost užívat čisté vody.
Mám právo dožadovat se čistoty vzduchu.
Mám právo kálet i močit v lese a v místech s dostatečnou vzdáleností od zdroje vody a mimo prostory ohrožované dopravou nebo pohybem osob,
aniž bych si tím usurpoval nárok na pozemky nebo místo a dal tak vědět vůkol ní zvěři, proto abych dal vědět,
já jsem a nikdo nemá právo mi v tom bránit aniž by mě chtěl zabít, presumpce viny.
Nemám povinnost se zdržovat ve městech ale mám právo udržovat zem živou ve prospěch všech.
Mám právo hájit duševní práva našich předků a poctít jejich zimoviště i osady životem, právem pohanským i slovanským.
Jsem pro obnovení zimovišť a osad našich předků abychom uctili jejich účel.
Mám právo bránit svého druha i družku i život bližního svého cítím li, jeho ohrožení a nikdo si nemá právo dělat nároky na právo činit násilí
z pohledu superiority nebo nadřazenosti i kdyby byl ve službách státu, proto ani výkonná moc, právem na sebezáchovu.
Mám právo jíst, pít, dýchat a žít dle vlastní víry a ve vlastní úctě a nikdo nemá právo si usurpovat nárok na poctu ani poslušnost aniž by tím ohrozil své sebe.
Mám právo kmit zvěř, která má hlad.
Mám právo napojit zvěř, která má žízeň.
Mám právo sbírat mršinu aniž bych jí nechal propadnout vniveč.
Mám právo si postavit přístřešek abych měl kde složit hlavu vyjma míst soukromého vlastnictví.
Mám právo udržovat a zakládat chráněná ohniště vyjma míst soukromého vlastnictví.
Mám právo vědět vše co vidím a vše co slyším i cítím.
Mám právo věřit, nevidím se, slyším co mluvím, cítím jak voním, jak myslím.
Mám právo mluvit jak myslím, vonět i smrdět jak se cítím, právem srdce a nikdo mě nemá právo zato soudit.
Mám právo věřit si.
Mám právo vědět kde a co jak a kdy voní nebo smrdí.
Mám právo vědět, čemu věřím a právo se o tyto vědomosti dělit aniž bych to musel nazývat kázáním.
Mám právo činit, bohulibou činnost ve prospěch všeho společenství aniž bych to musel nazývat bohoslužbou.
Mám právo učinit nápravu ve vlastní víře poručením si aniž bych musel poslouchat druhé.
Mám právo odmítnou práci, není li mi za ní placena odměna uctivě.
Mám právo bránit a chránit svůj soukromý i duševní majetek, který po své smrti odevzdávám své rodině nebo státu ve prospěch všeho společenství.
Nikdo nemá právo vlastnit nebo si usurpovat nároky na státní území, půda, les, vodstvo, vzduch, zvířata,
jen oni sami sebe a žádný papír ani jiná forma listiny jim to právo nedává, vyjma soukromého vlastnictví, podstatou právního subjektu.
Nikdo nemá právo mě omezovat v pohybu nebo nutit k pohybu na státním území aniž by tím ohrozil právo svého MASA neb jsem neporušil žádný zákon svým bytím.
Nikdo nemá právo mě nutit pozřít nebo vypít, či jíst cokoliv co mi není bohulibé nebo zdraví škodlivé neb nemám povinnost mu věřit ani důvěřovat.
Nikdo mě nemá právo soudit za mé bytí.
Nikdo nemá právo vymýšlet si, mým jménem, mou vůní mým bytím ani bytostí.
Nikdo nemá právo mě soudit zato, že nevím.
Nikdo nemá právo činit ze mě svého otroka ani jinému to tvrdit a jednat semnou takovým způsobem, který je neuctivý k mé úctě neb nejsem ničím majetkem.
Mám právo činit vše na podporu práv všech.
Mám právo činit vše ve prospěch volně žijící zvěře na náklady státu nebo své aniž bych si tím činil jakékoliv nároky na majetková nebo finanční náhrady.
To jsou práva zvířete a žádný zákon se nad ně nemá právo povyšovat aniž by tím urážel svobodnou duši a právo svého MASA.
Všechno je o možnostech a proto konám takovým způsobem abych nebyl ve víře slepý a respektuji práva vlastnická i právo na život.

Každý kdo se podepsal pod tuto petici, dává právo všem kdo obývá území ve kterém se nachází, neb je, bez ohledu nato zda již byli některé z části místně uzákoněny či nikoliv.

Petice je dostupná k podpisu na http://www.petice24.com/pro_obnoveni_a_uzakonni_prava_zviete

Příspěvek byl publikován v rubrice Petice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.