Proroctví o konci, poslední soud

Matouš 24,16 – „Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“


Lid neodpustil si pokušení a po Adamu jedl plodů ze stromu poznání dobrého i zlého.
V den kdy všichni budou vědět, nastane konec a bude započat poslední soud.
Každý jediný, jenž věděl, bude v den svého skonání souzen celým bohem dle skutků své duše, dle víry své, po všechny časy.
Za jeho skutky bude žalován i obhajován. Jeho skutky mu budou soudem v trestu i odměně, za života, před ním i po něm.
Věděl dnes, věděl včera, věděl zítra, ví.

Bible Svatá

Jan 3:19
Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

2. Petrův 2:11
Ani andělé, ačkoli jsou větší silou a mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před Pánem zatracující soud.

2. Petrův 2:4
Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.

Izajáš 66:16
Ohněm totiž a mečem povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem. Mnoho bude těch, jež Hospodin skolí.
[Oheň a meč synonymum slova plamenného a ostrého]

Jan 5:22
Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

Jan 5:27
A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.

Sírachovec 35:18
Neustane, dokud Nejvyšší nepohlédne, nezastane se spravedlivých a nevykoná soud.

Sírachovec 38:22
Pamatuj: „ Jaký soud byl vynesen nade mnou, takový bude i nad tebou, nade mnou včera, nad tebou dnes.“
[Nesuď nebo budeš, souzen]

Jób 9:32
On přec není jako já, abych mu odpovídal, abychom v soud vešli spolu.

Jób 14:3
Přesto na něj upíráš svůj zrak a přivádíš mě na soud s tebou.

Sírachovec 21:5
Prosba z úst chudého dolehne až k uším Hospodinovým a jeho soud přichází rychle.

Kazatel 12:14
Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.

Židům 9:27
A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud

Žalmy 75:3
„Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva“

Žalmy 82:1
pro Asafa. V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy.

1. Samuelova 12:7
Nyní předstupte! Povedu s vámi před Hospodinem soud o všech Hospodinových spravedlivých činech, které konal pro vás a pro vaše otce.

2. Paralipomenon 19:6
Soudcům nařídil: „Dbejte na to, co děláte, vždyť nevykonáváte soud lidský, ale soud Hospodinův. On je s vámi, když vynášíte rozsudek.

Deuteronomium 1:17
Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je věcí Boží. Záležitost, která bude pro vás obtížná, předložte mně a já ji vyslechnu.“

Žalmy 119:160
To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.

Žalmy 58:12
A lidé si řeknou: „Spravedlivý ovoce se dočkal . Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná.“

Svatý Korán

Číslo sury: 37, Název sury: Stojící v řadách, Arabský název: As-Sáfát, Verš: 53
že až zemřeme a staneme se prachem a kostmi, i před soud budeme postaveni?“

Číslo sury: 6, Název sury: Dobytek, Arabský název: Al-An‘ám, Verš: 114
Mám si snad žádat jako soudce někoho jiného než Boha, jenž je tím, kdo seslal vám Písmo jasně vyložené? Ti, jimž dali jsme Písmo, dobře vědí, že od Pána tvého bylo s pravdou sesláno. A nebuď tedy z těch, kdož pochybují!

Číslo sury: 5, Název sury: Prostřený stůl, Arabský název: Al-Má´ida, Verš: 50
Což pak oni touží po rozsudcích z doby nevědomosti? Kdo může být pro lid pevně přesvědčený lepším soudcem než Bůh?

Číslo sury: 5, Název sury: Prostřený stůl, Arabský název: Al-Má´ida, Verš: 44
A seslali jsme Tóru, v níž je správné vedení i světlo, aby podle ní soudili proroci, kteří se odevzdali do vůle Boží, ty, kdož vyznávají židovství; a aby rabíni a učení rozhodovali podle toho, co jim bylo svěřeno ke střežení z Písma Božího a čeho byli svědky. Nebojte se lidí, nýbrž bojte se Mne a nekupujte za Má znamení věci ceny nicotné! Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Bůh, jsou nevěřící.

Číslo sury: 5, Název sury: Prostřený stůl, Arabský název: Al-Má´ida, Verš: 43
A jak by si tě mohli vybrat za soudce, když mají Tóru, v níž je obsažen rozsudek Boží? Potom se však od ní odvrátili – a nejsou tedy věřící.
[Nejsou již věřící v Tóru, však mnozí našli si jinou víru, dnes populární konvertovali v té době neuznáváno]

Číslo sury: 69, Název sury: Nevyhnutelná, Arabský název: Al-Háqa, Verš: 20
Já soudil jsem vždy, že s účtem svým se setkám jednou.“

Číslo sury: 5, Název sury: Prostřený stůl, Arabský název: Al-Má´ida, Verš: 47
Nechť vlastníci evangelia soudí podle toho, co Bůh v něm seslal; ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Bůh seslal, jsou hanebníci.

Číslo sury: 4, Název sury: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´, Verš: 105
A věru jsme ti seslali Písmo s pravdou, abys soudil mezi lidmi podle toho, co ti Bůh ukázal. A nebuď obhájcem zrádcům

Číslo sury: 95, Název sury: Fikovník, Arabský název: At-Tín, Verš: 8
Což Bůh není ze soudců všech nejmoudřejší?

Číslo sury: 10, Název sury: Jonáš, Arabský název: Junes, Verš: 109
Následuj tedy to, co ti bylo vnuknuto, a trpělivě vyčkávej, až Bůh bude soudit a Bůh věru nejlepším je soudcem.

Číslo sury: 11, Název sury: Húd, Arabský název: Húd, Verš: 45
A zvolal Noe k Pánu svému a řekl: „Pane, syn můj zajisté patřil k rodině mé a slib Tvůj je věru pravdivý a Tys ze soudců nejspravedlnější.“

Číslo sury: 4, Název sury: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´, Verš: 136
Vy, kteří věříte! Věřte v Boha i Jeho posla, v Písmo, které seslal poslu Svému, i v Písmo, které seslal již předtím. A kdo nevěří v Boha a Jeho anděly a Jeho Písma a Jeho posly a v den soudný, ten zbloudil zblouděním dalekým.

Číslo sury: 4, Název sury: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´, Verš: 162
Avšak těm z nich, kdož ve vědění jsou pevní a věřící a uvěřili v to, co bylo tobě sesláno, a v to, co bylo sesláno před tebou, a dodržují modlitbu a rozdávají almužnu a věří v Boha a v den soudný, těm věru dáme odměnu nesmírnou.

Číslo sury: 9, Název sury: Pokání, Arabský název: At-Tauba, Verš: 44
Ti, kdož věří v Boha a v den soudný, nežádají tě o dovolení bojovat majetky a osobami svými; a Bůh dobře zná bohabojné.

Číslo sury: 9, Název sury: Pokání, Arabský název: At-Tauba, Verš: 45
Však žádají tě o dovolení vyhnout se boji jenom ti, kdož nevěří v Boha a v den soudný; jejich srdce jsou naplněna pochybností a jsou v pochybnostech svých zmítáni.

Číslo sury: 3, Název sury: Rod ‘Imránův, Arabský název: Ál ‘Imrán, Verš: 114
a věří v Boha a v den soudný, přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné a soutěží v konání dobrých skutků; a to jsou praví zbožní.

Číslo sury: 56, Název sury: Nezvratná událost, Arabský název: Al-Waki‘a, Verš: 56
Toto v den soudný budou jejich hody!

Číslo sury: 95, Název sury: Fikovník, Arabský název: At-Tín, Verš: 7
Co potom dovoluje, aby tě prohlašovali za toho, kdo lže o soudu posledním?

Příspěvek byl publikován v rubrice Proroctví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.